MY MENU

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2541 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณว่า "สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลธรรมาธิบาล ด้านการปฏิบัติต่อพนักงานแห่งปี 2548 จัดโดยสถาบันป๋วย อิ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และสมาคมธนาคารไทย...